ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE B.V.B.A. IMOPTIC (hierna de ONDERNEMING genoemd)

ARTIKEL 1 VOORWERP

Deze Algemene Voorwaarden verbinden enerzijds de ONDERNEMING, met maatschappelijke zetel te B-1410 WATERLOO, avenue André Le Nôtre, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0862.697.313 en met BTW-identificatienr. BE-862-697-313, en anderzijds de klant, in het kader van een systeem van verkoop op afstand.

ARTIKEL 2 VOORLICHTING VAN DE KLANT

De ONDERNEMING vervult de informatieverplichtingen die haar worden opgelegd door enerzijds de Belgische Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991, zoals gewijzigd bij Wet van 25 mei 1999, en anderzijds door de Belgische Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

ARTIKEL 3 BESTELLING

Bij elke levering van producten van de ONDERNEMING aan de klant moet voorafgaandelijk een bestelbon worden opgesteld.

De overeenkomst wordt geacht geldig te zijn gesloten op het ogenblik dat de ONDERNEMING op haar website de bevestiging ontvangt van de bestelling.

Niettemin kan de ONDERNEMING beslissen de geldigheid van een verkoop ondergeschikt te maken aan bijzondere voorwaarden, met name bij bestelling van grote hoeveelheden, bij niet volledig of niet correct ingevulde bestelbons, of bij niet-betaling van eerdere leveringen).

In overeenstemming met de Wet van 11 maart 2003, bevestigt de ONDERNEMING de ontvangst van de bestelling aan de klant langs elektronische weg.

Deze orderbevestiging omvat meer bepaald een recapitulatie van de bestelling.

ARTIKEL 4 BEPERKING VAN DE AANBIEDINGEN

Het aanbod en de prijs van de producten gelden gedurende de dag waarop de website www.opticontact.com wordt geraadpleegd, of voor de periode die wordt aangegeven in de catalogi en folders van de ONDERNEMING.

Alle producten van de ONDERNEMING worden te goeder trouw beschreven, op de website of in de catalogi en folders.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

De prijzen zijn aangeduid in euro (¬ ) en inclusief BTW.

In geen geval kan de ONDERNEMING gehouden zijn tot eventuele douanerechten, lokale taksen, invoerrechten of Staatsbelastingen die mogelijk geëist worden in de hypothese van een levering buiten de Europese Unie. Deze zijn ten laste van de klant en vallen volledig onder diens verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangifte als wat betreft betaling.

De producten worden gefactureerd volgens de tarieven die gelden op het ogenblik van het opslaan van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De verzendingskosten (verpakking en port) worden bij de totale prijs van de bestelling gevoegd.

De cliënt wordt uitgenodigd om de verschillende in voege zijnde tarieven te raadplegen die aangeduid zijn op de site van de ONDERNEMING.

ARTIKEL 6 JURIDISCHE VERBINTENISSEN / BEWIJZEN

De klant erkent over de wettelijke bekwaamheid te beschikken om vrij en geldig te contracteren.

De klant die op de knop valideren klikt, verklaart hierdoor de bestellingsprocedure te aanvaarden, alsook deze Algemene Voorwaarden in hun integraliteit en de eventuele bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Partijen aanvaarden uitdrukkelijk de elektronische bewijsmiddelen (e-mails, back-ups& ) in het kader van hun relatie.

Partijen erkennen dat de gegevens opgeslagen door de ONDERNEMING het bewijs vormen van het geheel der commerciële operaties uitgevoerd door de klant op de website.

De gegevens opgeslagen door het beveiligingssysteem dat hierna wordt besproken in art. 7, vormen het betalingsbewijs van de bestelde producten.

ARTIKEL 7 BETALING / EIGENDOMSVOORBEHOUD

De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar.

Behalve in uitzonderlijke gevalleen, kan betaling enkel geschieden d.m.v. één van de volgende kredietkaarten : Visa, Master Card of American Express of bankkaarten.

De ONDERNEMING debiteert de rekening van de klant slechts na verzending van het bestelde product.

Het debiteren van de kredietkaarten gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn volgens het Belgische recht.

De website van de ONDERNEMING doet beroep op het beveiligingssysteem Ingenico (www.ingenico.com).

De drie-derdenstructuur van het mechanisme verzekert de vertrouwelijkheid van de betalingsgegevens, zodanig dat op geen enkel ogenblik de ONDERNEMING of de applicaties op de website van deze laatste kennis hebben van het nummer van de kredietkaart van de klant. Elke communicatie tussen de browser van de klant en Ingenico E-commerce gebeurt met gebruik van de SSL 128 bit versleutelingstechniek. Het is niet mogelijk voor de klant om een browser te gebruiken die deze versleutelingstechniek niet ondersteunt. De website van Ingenico beschikt over een certificaat uitgereikt door Verisign. Deze website wordt beschermd door verscheidene systemen van firewall en protocolconversie, teneinde de toegang tot de gegevens en tot de betalingsprocessors te ontzeggen aan ongewenste bezoekers.

De facturen houden ingebrekestelling in.

Elke betalingsachterstand veroorzaakt door de klant brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand gerekend wordt.

Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval een factuur niet betaald is op haar vervaldag door de klant, het onbetaalde bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding ten belope van 15 % met een minimum van 125 €.

Indien de kredietwaardigheid van de klant om één of andere reden verslechtert, heeft de ONDERNEMING het recht, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, om van genoemde cliënt alle noodzakelijke garanties te eisen met het oog op het waarborgen van de opgenomen verbintenissen.

Het weigeren hiervan verleent de ONDERNEMING het recht om het contract te beëindigen ten laste van de klant.

Geen enkele klacht of betwisting van de klant kan een opschorting van de betaling rechtvaardigen.

De ONDERNEMING blijft eigenaar van de verkochte producten, tot de dag waarop de prijs integraal is betaald, met inbegrip van de eventuele nalatigheidsinterest en van de forfaitaire schadevergoeding.

ARTIKEL 8 LEVERING

De bestellingen worden behandeld van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen.

De bestelde producten worden verzonden uit België binnen een termijn van één tot zes werkdagen volgend op de ontvangst van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid in voorraad.

De levering gebeurt op basis van de gegevens verstrekt door de klant.

Een factuur op naam van de klant wordt opgesteld conform de bestelling, en meegestuurd met de verzending.

De klant, die de bestelde goederen niet zou hebben ontvangen, dient de ONDERNEMING daarvan langs elektronische weg op de hoogte te stellen binnen een redelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van de orderbevestiging, op straffe van onontvankelijkheid van de eventuele klacht.

De e-mail waarbij het niet-ontvangen van de bestelling wordt gemeld, dient verplicht te worden gericht aan het volgende adres : contact@lentilles.be.

De ONDERNEMING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging of gebrek in de levering te wijten aan overmacht of aan gebeurtenissen die aan haar controle ontsnappen en die de uitvoering van het contract onmogelijk of meer bezwarend zouden maken, waarbij als zodanig worden beschouwd, zonder dat deze opsomming indicatief of limitatief zou zijn, staking, lock-out, oproer, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemie, officiële voorschriften, transportmoeilijkheden, productieverstoring, brand en andere, al dan niet gelijkaardige gevallen.

Evenmin kan de ONDERNEMING aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of gebrek in de levering veroorzaakt door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, die de uitvoering van het contract onmogelijk of meer bezwarend zouden maken.

Elke verandering of wijziging anderszins van de bestelling op verzoek van de klant wordt slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk is
binnengekomen voor verzending van de producten.

Levering geschiedt door aflevering van de producten aan de transporteur in de ruimten van Imoptic Bvba. Bij levering gaat het risico, met name het
risico met betrekking tot het transport van de producten op de klant over.

Levertijden worden dor Imoptic Bvba zo exact mogelijk aangegeven, met dien verstande dat ze slechts indicatief zijn er geen rechten aan kunnen worden
ontleend.

Overschrijdingen van de levertijden zijn geen grond voor enige schade- of rentevergoedingen noch voor inhoudingen.

Het is Imoptic Bvba toegestaan globale leveringen te doen of over te gaan tot deelleveringen

ARTIKEL 9 VERZAKINGSRECHT VAN DE BESCHERMDE CONSUMENT

In het kader van de Belgische Wet van 25 mei 1999, waarbij in de Wet van 11 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument een regeling wordt ingevoegd voor verkoop op afstand, beschermt de wet de consument, gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

Voor de toepassing van onderhavig beding zal de consument die kan genieten van de bovenstaande wettelijke bescherming aangeduid worden als beschermde consument.

Deze beschermde consument heeft het recht te melden aan de ONDERNEMING dat hij afziet van de aankoop, zonder sanctie en zonder opgave van redenen, binnen de zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag na levering van het bestelde product.

Deze verzaking kan niettemin slechts effect sorteren op voorwaarde dat de beschermde consument aan de ONDERNEMING zijn wil kenbaar heeft gemaakt langs elektronische weg (op volgend adres : contact@lentilles.be), en dat de producten zich nog in hun ongeopende verpakking bevinden, dat ze niet gebruikt zijn geweest en dat ze gereed zijn voor verkoop.

Het terugsturen van het geretourneerde product moet plaats vinden binnen de drie werkdagen volgend op deze verzakingsmelding.

De kosten verbonden aan het terugsturen van het geretourneerde product blijven ten laste van de klant.

ARTIKEL 10 RETOUR VAN HET PRODUCT BIJ NON-CONFORMITEIT OF ZICHTBARE GEBREKEN

Indien het geleverde product volgens de klant een zichtbaar gebrek bevat of niet conform is aan de bestelling, moet deze laatste het bestaan van een anomalie melden aan de ONDERNEMING langs elektronische weg (aan volgend adres : contact@lentilles.be), binnen de drie werkdagen volgend op de levering van het betrokken product.

Het terugsturen van het betrokken product, verplicht vergezeld van een kopie van de factuur die erop betrekking heeft, moet plaats vinden binnen de drie werkdagen volgend op de melding van het gebrek of de non-conformiteit.

De kosten verbonden aan het terugsturen van het product blijven ten laste van de klant.

De ONDERNEMING betaalt de klant het bedrag van de bestelling terug, evenals de retourkosten, van zodra zij in het bezit is van het geretourneerde product en zij de door de klant ingeroepen anomalie heeft kunnen vaststellen.

In dit geval kan de klant eveneens gratis vervanging bekomen van het gebrekkige of niet-conforme product, en dit in de plaats van de terugbetaling van het bedrag van de bestelling.

De vervanging gebeurt binnen de tien werkdagen volgend op het terugzenden van het betrokken product, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding of interest.

De ONDERNEMING ziet zich verplicht de vervanging te weigeren indien zou blijken dat het product reeds gebruikt of beschadigd is. Het geretourneerde product dient aangetekend te worden teruggestuurd op het volgende exclusieve adres : B 1180 Bruxelles, 145, Rue Vanderkindere.

ARTIKEL 11 BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

De te koop aangeboden producten worden voorgesteld binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

Indien het te koop voorgestelde product niet beschikbaar is nadat de klant zijn bestelling heeft doorgegeven, verbindt de ONDERNEMING zich ertoe deze laatste langs elektronische weg zo spoedig mogelijk hiervan in te lichten.

De klant kan dan, eveneens langs elektronische weg, de annulering vragen van de bestelling, zonder dat deze annulering aanleiding zou kunnen geven tot enige schadevergoeding ten laste van de ONDERNEMING.

ARTIKEL 12 INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle tekst, commentaar, illustraties en afbeeldingen weergegeven op deze website zijn beschermd uit hoofde van auteursrechten en uit hoofde van intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie zonder toestemming van de ONDERNEMING is formeel verboden. De bestelling leidt geenszins tot overdracht of concessie van intellectuele rechten, behalve indien uitdrukkelijk aangegeven.

ARTIKEL 13 EXONERATIEBEDING

De conformiteit aan de Belgische wet van de door de ONDERNEMING te koop aangeboden producten werd geapprecieerd door de fabrikanten van de betrokken producten.

De onderneming herhaalt uitdrukkelijk aan de klant dat hij, voorafgaandelijk elk gebruik van de betreffende producten, de informatie moet raadplegen die te vinden is, ofwel op de bijsluiter, ofwel op de site van hun fabrikant, met name wat betreft de eventuele tegenindicaties.

In geen geval kan de aansprakelijkheid van de ONDERNEMING in het gedrang worden gebracht in de veronderstelling dat deze producten, per impossibile, niet zouden voldoen aan de wettelijke of reglementaire voorschriften van het land waarin zij worden geleverd.

De website van de ONDERNEMING kan eveneens links bevatten naar andere websites, zonder dat de ONDERNEMING verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld voor de inhoud ervan, noch voor de producten en diensten die op deze websites worden vermeld.

ARTIKEL 14 BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

De ONDERNEMING respecteert de terzake geldende Belgische wetgeving, en meer bepaald de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij Wet van 11 december 1998, alsook bij Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

De ONDERNEMING verbindt zich ertoe de door haar klanten meegedeelde informatie niet bekend te maken aan derden.

De bewuste informatie zal enkel worden aangewend voor intern beheer, en meer bepaald, zonder dat deze opsomming limitatief is, voor het beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, klantensolvabiliteit en marketing.

Door op de link te klikken kan de klant die een bestelling heeft geplaatst op de website van de ONDERNEMING op elk moment vragen om de persoonlijke gegevens die de ONDERNEMING heeft geregistreerd te zijnen opzichte te raadplegen, aan te passen of te verwijderen.

Zodoende kan de klant op elk ogenblik zijn gegevens corrigeren door zich in verbinding te stellen met de website van de ONDERNEMING en de link MIJN REKENING aan te klikken. Deze rectificaties kunnen eveneens gevraagd worden langs elektronische weg (adres : contact@lentilles.be).

De ONDERNEMING verbindt zich ertoe enkel gebruik te maken van gepersonaliseerde publiciteit na voorafgaande, vrije, bijzondere en geïnformeerde toestemming te hebben bekomen van de klant.

Overigens bevat alle gepersonaliseerde publiciteit heldere en begrijpelijke informatie over het recht zich ertegen te verzetten deze publiciteit in de toekomst verder ontvangen, en stelt eveneens een aangepast middel ter beschikking van de klant om dit recht op een efficiënte wijze uit te oefenen langs elektronische weg.

Deze eventueel gewenste uitschrijving is mogelijk door op de website de identiteit van de gebruiker en het juiste wachtwoord in te geven, en door de gewenste beslissing aan te kruisen met betrekking tot het ontvangen van e-mail.

ARTIKEL 15 TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze Algemene Voorwaarden de enige toepasselijke zijn in hun commerciële relaties.

In de hypothese dat, per impossibile, één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van eventuele bijzondere voorwaarden strijdig zou blijken te zijn met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde naar Belgisch recht, blijft niettemin het geheel van de andere bepalingen integraal van toepassing.

De ONDERNEMING behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder de klant daarvan persoonlijk te verwittigen en zonder mogelijkheid voor deze laatste om hieruit enige schadevergoeding te bekomen.

ARTIKEL 16 COMMUNICATIE

Elke communicatie aan de ONDERNEMING in het kader van deze Algemene Voorwaarden dient schriftelijk te worden verstuurd, en wordt geacht behoorlijk te zijn meegedeeld indien zij per e-mail gestuurd is naar het adres aangegeven in het artikel van de Algemene Voorwaarden dat handelt over de bedoelde communicatie.

ARTIKEL 17 VERBINTENIS VAN DE KLANT

Wanneer de producten die te koop worden aangeboden bestaan uit contactlenzen, wordt er aan herinnert dat de ONDERNEMING een centrum is voor de vervanging van contactlenzen, dat rechtstreeks verkoopt aan de lenzen dragende klant.

Als vervangingscentrum verkoopt de ONDERNEMING enkel contactlenzen die voorgeschreven werden door een professioneel en die de klant gewoonlijk draagt zonder problemen.

Door zijn bestelling te valideren bevestigt de klant dat hij zonder probleem de gekozen contactlenzen draagt, waarvoor hij over een geldig voorschrift beschikt.

Het is aan te raden voor elke klant om regelmatig zijn ogen te laten onderzoeken door een specialist, en om rigoureus de instructies op te volgen van een professioneel op het gebied van de ogen voor een correct gebruik van de contactlenzen.

ARTIKEL 18 BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

De verkoop van producten kan in voorkomend geval onderworpen worden aan bijzondere verkoopsvoorwaarden, die door de ONDERNEMING zullen gepreciseerd worden op het ogenblik van het ontvangen van de bestelbon om per kerende aanvaard te worden door de klant via e-mail.

Partijen komen overeen dat in geval van strijdigheid tussen de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden, deze laatste primeren.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bij geschillen verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw een minnelijke oplossing na te streven.

Indien het geschil desondanks blijft bestaan, worden alle betwistingen van welke aard ook gebracht voor de rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de ONDERNEMING is gevestigd.

Indien de ONDERNEMING eisende partij is, behoudt zij zich het recht voor het geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van het rechtsgebied van hetzij de maatschappelijke of exploitatiezetel, hetzij de woonplaats van de klant, al naargelang het geval.


INDIEN U EEN ONVERKLAARBARE OF PLOTSE HINDER ONDERVINDT, TRANERIGE OGEN, EEN VERANDERING VAN HET ZICHT OF ROODHEID VAN DE OGEN, VERWIJDER DAN ONMIDDELLIJK UW CONTACTLENZEN EN RAADPLEEG EEN OOGARTS ALVORENS UW CONTACTLENZEN OPNIEUW TE DRAGEN.

Algemene Voorwaarden opgesteld op 29/11/2004.